Щур Наталія Миколаївна

schur

Щур Наталія Миколаївна

 

Щур Наталія Миколаївна, викладач кафедри української та іноземних мов, доктор філософії у галузі освіти.

 

 1. Наукова робота:

 

Напрями наукових досліджень:

·         формування іншомовної професійної компетентності майбутніх інженерів;

·         комбіноване навчання іноземних мов у технічному ВНЗ;

·         розвиток професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти.

Рейтингові показники кількості наукових публікацій

 

 1. Науково-освітні проекти:

 

3.1. Учасник проекту Британської Ради в Україні “Англійська мова для університетів”.

Діяльність в рамках Проекту:

 • підтвердження володіння англійською мовою на рівні С (тест Aptis) за шкалою Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти;
 • проходження тренінгів з розвитку методичної компетентності для викладачів англійської мови професійного спрямування;
 • оновлення та вдосконалення змісту, форм і методів викладання англійської мови професійного спрямування згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.

 

3.2. Автор та учасник проекту “Бренд-імідж університету: стратегія позиціонування ТНТУ на міжнародному ринку освітніх послуг” в рамках Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України.

 

 1. Головні наукові публікації:

 

 1. Щур Н.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі неперервної педагогічної освіти США / Н. М. Щур // Інформаційні технології в освіті. – 2012. – № 12. – С. 215–
 2. Щур Н.М. Ліцензування педагогічної діяльності вчителів у США в умовах неперервної педагогічної освіти / Н. М. Щур // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія : Психолого-педагогічні науки / гол. ред. Є.І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, – № 2. – С. 221–225.
 3. Щур Н.М. Развитие педагогической компетентности учителей в профессиональных учебных сообществах в США / Н. Н. Щур // Вестник Томского государственного педагогического университета / глав. ред. В. В. Обухов – Томск : ТГПУ, – Вып. 6 (134). – С. 33–39.
 4. Щур Н.М. Професійне навчання педагогів у США / Н. М. Щур // Наукові записки. Серія : Психологія і педагогіка / відп. ред. І. Д. Пасічник. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, – Вип. 22. – С. 220–224.
 5. Shchur M. Pre-service Biology Teacher Preparation in the USA and Ukraine: Comparative Study of Professional Education Training / N. M. Shchur // American Journal of Educational Research. – 2014. – Vol. 2, No. 5. – Р. 278 – 282. – [Electronical resourse]. – Available at: http://pubs.sciepub.com/education/2/5/7/
 6. Щур Н.М. Етапи та напрями розвитку дистанційного навчання у сфері вищої та післядипломної освіти / Н.Н. Щур // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток іншомовної комптентості: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти”, 21-22 травня 2015 р., ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 44–
 7. Shchur N.M. Needs Analysis in Designing English for Specific Purposes Syllabus / N.M.Shchur // Програма IV міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання освіти і науки”, 10-11 листопада, 2016 р. / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Х. : ХОГОКЗ, 2016. – С. 33.

 

 1. Навчально-методична література:

 

 1. English for Study and A Course book: In-class Activities: навч. посібник / О.З. Перенчук, І.Р. Гінсіровська, Г.М. Процик, Н.Р. Денисюк, Н.М. Щур, І.Р. Плавуцька, С.А. Федак. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. – Т 1. – 62 с.
 2. Коротка анотація навчальної дисципліни “Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова)”:

 

Навчально-методичний комплекс дисципліни “Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова)” розроблено відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти у рамках проекту Британської Ради в Україні “Англійська мова для університетів” з дотримання Стандартів і рекомендацій щодо гарантування  якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), що забезпечує ефективність процесу розвитку іншомовної професійної компетентності у студентів ВНЗ та сприяє формуванню їхньої конкурентоспроможності на вітчизняному і міжнародному ринках праці.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів комунікативної компетентності (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної), необхідної для здійснення навчальної і професійної діяльності в іншомовному середовищі. Очікується, що в результаті успішного навчання за програмою дисципліни, поруч з іншими професійними уміннями, студент буде вміти:

 • спілкуватись в іншомовному середовищі з метою виконання академічних та професійних завдань;
 • готувати публічні виступи з низки питань, пов’язаних з академічною та професійною сферами, із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації;
 • знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов’язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;
 • аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань;
 • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами, а також для працевлаштування та здійснення професійних обов’язків.

Електронний навчальний курс дисципліни:https://dl.tntu.edu.ua/index.php