Баб’як Жанна Володимирівна

babyak

Бабяк Жанна Володимирівна, доцент кафедри української та іноземних мов, кандидат педагогічних наук.

Наукова робота:

– Напрями наукових- досліджень: методика викладання ESP у вищій школі, педагогіка

– Рейтингові показники кількості наукових публікацій (Google Scholar): 11

Науково-освітні проекти:

Координатор проекту «Англійська мова для університетів»

Британська Рада в Україні вийшла з ініціативою розпочати проект «Англійська мова для університетів» у грудні 2013 року після того, як Міністерство освіти визначило покращення рівня володіння англійською в університетах одним із пріоритетів своєї діяльності.

Мета проекту – зробити внесок у процес якісних змін щодо рівня володіння англійською мовою як викладачів, так і  студентів вищих навчальних закладів України, що дозволить їм брати більш активну участь у заходах на міжнародному рівні.

Цілі проекту –  сприяти процесу нарощування сталого  потенціалу у галузі викладання англійської мови, для покращення володіння англійською мовою до рівня В2/С1 згідно зі шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;  сприяти запровадженню стандартів володіння англійською мовою у вищих навчальних закладах України.

Співкоординатор проекту «Бренд-імідж університету: стратегія позиціонування ТНТУ на міжнародному ринку освітніх послуг».

Прагнучи покращити якість вищої освіти в Україні, Британська Рада у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія), а також за підтримки Міністерства освіти і науки України реалізує Програму розвитку лідерського потенціалу університетів України.

Мета Програми – сприяння реформуванню сектора вищої освіти шляхом розвитку лідерського потенціалу університетів України. Протягом трьох років (2015 – 2018 рр.) до участі у Програмі планується залучити 40 університетів України.

У результаті реалізації Програми до кінця 2018 року очікується досягнення таких результатів:

 • Створення національної мережі «агентів змін» – фахівців, готових упроваджувати інноваційні зміни у своїх закладах вищої освіти
 • Здійснення 40 міжуніверситетських партнерських обмінів між університетами України та Великої Британії
 • Введення механізмів розповсюдження, співпраці та обміну ефективною практикою розвитку лідерського потенціалу університетів
 • Ефективне застосування лідерського потенціалу «агентів змін» у системі вищої освіти або окремого закладу через визнання їх статусу та покращення індикаторів досягнень університету
 • Чітке розуміння університетами своєї ролі та відповідальності в умовах розширеної автономії через оновлення університетських стратегій

 

Головні наукові публікації:

 1. Babiak J. V. Konstantiuk N.I.Return from Investment in Higher Education. Materiály XII mezinárodní vědecko – praktická konference « Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2017». – Díl 1. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 96 stran. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/18591/5/Zbirnyk.pdf
 1. Баб’як Ж.В., ДжиджораЛ.А. Стуктурно-функціональна модель освітнього процесу як умова успішної соціально-виховної діяльності студента-іноземця. ІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні». 18-20 травня 2016. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2016.С.107-109. https://scholar.google.com.ua/ … x6o8ySG0sC
 1. Баб’як Ж.В. Інноваційні методи у викладанні англійської мови. Особливості розробки тестів як засобів діагностики. Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25–26 листоп. 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – С. 172. https://scholar.google.com.ua/ … 0%98&btnG=
 1. Баб’як Ж.В., ДжиджораЛ.А. System Approach in Social Adaptation of Foreign Students.III Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні». 18-20 травня 2016. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2016.-С.215-217. https://scholar.google.com.ua/ … _sdt=0%2C5
 1. PhD (Economics), Ass.Prof. Konstantiuk N.I., PhD (Pedagogics), Ass. Prof. Babiak J.V. Analysis of Models for University Funding. Материали 10-а международна научна практична конференция, “Бъдещето въпроси от света на науката”, – 2014. Том 2. Икономики. София. “Бял ГРАД-БГ” ООД – 72 стр. (http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5699).

Навчально-методична література:

 1. «English for Engineering» Методичні вказівки для розвитку навичок з англійського ділового мовлення/ Текст / Л.А. Джиджора, Ж. В. Баб’як, O. І. Боднар., Петришина Л.Й. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – с. 112. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17824
 1. Боднар О.І. Джиджора Л.А. Петришина Л.Й. Баб`як Ж.В.Навчальний посібник “English: Англійська мова для студентів І-ІІ курсів за спеціальністю “Автомобілі і автомобільне господарство”. Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 116с.
 1. Боднар О.І. Баб`як Ж.В. Джиджора Л.А. Петришина Л.Й.Texts for additional reading and rendering (for mechanical engineering majors). Навчальний посібник для технічних спеціальностей.- Ternopil:TNTU, 2012. – p.80.
 1. Баб`як Ж.В. Боднар О.І. Джиджора Л.А. Петришина Л.Й.Навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів технічних спеціальностей. Практичні завдання з англійської мови для читання та говоріння.- Тернопіль:Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013.-72с.
 1. Баб’як Ж.В. Philosophy (lectures, glossary, problems for discussion). Навчально-методичний посібник для іноземних студентів. Тернопіль, 2012. – 86 с.

Навчальна дисципліна:

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

Навчальна дисципліна «ESP (англійська мова спеціального вжитку)».

Зміст курс надає студентам можливості набуття загальної професійної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту відповідно до певної академічної та професійної сфери діяльності студентів. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів.

Програма курсу ESPвраховує сучасні тенденції у вивченні та викладанні мов і базується на таких принципах:

 • інтернаціоналізм та плюрилінгвізм
 • демократія та рівні права
 • новизна
 • прозорість та гнучкість
 • варіативність
 • інтеграція

Зміст курсу спрямований на формування повсякденної та професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного та професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціо-лінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою. Розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах знайомого ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням та спеціалізацією студентів.

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

 • знаходити конкретну інформацію, пов’язану з процессом або предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або показчиком, довідниками, словниками та Інтернетом
 • запитувати для отримання суттєво важливої інформації, пов’язаної з навчанням або спеціальністю
 • прогнозувати інформацію, користуючись для цього “ключами”, напр., заголовками, підзаголовками, ім’ям автора та ін.
 • здійснювати ефективне спілкування в професійному середовищі;
 • формувати у студентів комунікативну компетентність та навички мовлення в інженерній сфері діяльності;
 • зрозуміти й оцінити різнопланові міжнародні соціокультурні проблеми, для того щоб діяти належним чином у різних професійних комунікативних ситуаціях.

Очікувані результати:

 Очікується, що в результаті успішного навчання за програмою курсу, поруч з іншими професійними уміннями, студент буде здатним спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі, щоб:

 • обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння;
 • готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації;
 • знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов’язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;
 • аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань;
 • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування

Компетентність, що забезпечує:

Після вивчення дисципліни «ESP (англійська мова спеціального вжитку)» студенти зможуть розуміти ключові цінності, переконання та поведінка в академічному та професійному середовищі, розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних контекстах та їх співвідношення; застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного та писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; належним чином поводити себе й реагувати у типових світських, академічних та професійних ситуаціях повсякденного життя, а також знати правила взаємодії між людьми у таких ситуаціях (розпізнавання відповідних жестів, спілкування очима, усвідомлення значення фізичної дистанції та розуміння жестикуляції в кожній з таких ситуацій).

ESP (англійська мова спеціального вжитку)