Савчин Тетяна Олександрівна

savchun

 

Савчин Тетяна Олександрівна

доцент кафедри української та іноземних мов, кандидат філологічних наук.

Навчальна дисципліна: «Українська мова за  професійним спрямуванням».

 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

 

Мета навчальної дисципліни:

 • формування комунікативної компетентності студентів;
 • набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця;
 • вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників.

 

Методи та методологія навчання та виховання:

 • Аналіз;
 • Синтез;
 • Компаративний аналіз;
 • Індуктивний та дедуктивний методи;
 • словесні методи (роз’яснення, бесіда, лекція, диспут);
 • наочні методи;
 • практичних методи навчання передбачають такі прийоми: постановка завдання, планування його виконання, оперативного стимулювання, регулювання і контролю, аналізу підсумків практичної роботи, виявлення причин недоліків, корегування навчання для повного досягнення мети.

Завдання вивчення дисципліни

 • сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;
 • забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;
 • виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;
 • розвивати творче мислення студентів;
 • виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій.
 • сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

Студент повинен уміти:

 • ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;
 • правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;
 • сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;
 • скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;
 • складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;
 • послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.

 

 Напрями наукових досліджень: методика викладання української мови за професійним спрямуванням

 

 

 1. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень:
 2. «Білі Сонети» Дмитра Павличка: новаторство форми // Наукові записки. Серія: Літературознавство №44- Тернопіль, 2016. – С.159-166.

3.Етика і психологія ділових бесід і переговорів // Збірник наукових праць Тернопіль, 2013. – С.132-140.

 1. Переклад в контексті жанрової проблематики //Studia methodologica. Наративні виміри літератури. – Тернопіль: ТНПУ, 2015. – C.229-233.

5.Historical and functional analysis of the concept “Fiction” and its terminological expression \\ Міжнародний збірник наукових праць «Україна, Європа, Світ». Серія: Історія, міжнародні відносини. Т.17. 2016. – Р.290-295.

6.Історичний дискурс українського сонетного жанру \\ Міжнародний збірник наукових праць «Україна, Європа, Світ». Серія: Історія, міжнародні відносини. Т.17.- Тернопіль, 2016. – С.281-290.

 

 1. 2. Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії:
 2. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів “Мова і ділове спілкування: норми, етикет, діловодство» (Рекомендовано МОНУ) – Тернопіль, 2014 -300с.
 3. Сонети Дмитра Павличка. Поетика жанру \\ Монографія – К.: Знання, 1999.- 111с.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/IIIIV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/IIIII етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук; керівництво студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

 

 1. Всеукраїнський конкурс української мови імені Петра Яцика.

2.«Всеукраїнський радіодиктант національної єдності».

 1. Лекції-презентації відповідно до робочої програми з курсу: «Українська мова за професійним спрямуванням»

 

 

5.14. наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

 1. Українська мова для абітурієнтів: мультимедійний курс / Н.І. Гавдида, Л.Т. Назаревич, Т.О.Савчин, С.А. Федак, О.М. Штанюк. Режим доступу:http://dl.tntu.edu.ua/users/private_enroll.php?course=2175
 2. Завдання для самостійної роботи з української мови ( за професійним спрямуванням) Методичні рекомендації до оформлення та складання документів (для студентів ІІ курсу) / Савчин Т.О, Назаревич Л.Т. – Тернопіль , 36 с.

3.Плани практичних занять і завдання для самостійної роботи

з української мови ( за професійним спрямуванням) (для студентів  ІІ курсу) / Савчин Т.О, Назаревич Л.Т. – Тернопіль , 48 с.

 1. Плани практичних занять. Тестові завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів ІІ курсу / Н.І. Гавдида, Л.Т. Назаревич, Т.О,. Савчин, С.А. Федак С.А. –Тернопіль, 2015.  –  133 с.
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням). Тестові та практичні завдання для студентів ІІІ курсу всіх напрямків навчання)

/ Л.Т. Назаревич, Т.О,. Савчин, Н.І. Гавдида, С.А. Федак С.А. –Тернопіль, 2015.  –  135 с.

 1. Різновиди презентацій. Рфвчально-методичний посібник .Українська мова (за професійним спрямуванням). Тернопіль, 2013. -208 с..
 2. Розроблений курс з Української мови (за професійним спрямуванням) для дистанційного навчання.