Плавуцька Ірина Ростиславівна

new5

Плавуцька Ірина Ростиславівна

Наукова робота:

– Напрями наукових- досліджень: методика викладання ESP у вищій школі, порівняльне літературознавство

– Рейтингові показники кількості наукових публікацій (Google Scholar): 22

Головні наукові публікації:

 1. Плавуцька І. Р. Літературна та загальнокультурна рецепція архетипних просторових уявлень В.Теккерея (в умовах українського сьогодення) / І.Р. Плавуцька, Н.Р. Денисюк, С.А. Федак.// Науковий вісник ТНПУ імені Володимира Гнатюка// Studia methodologiga/ – ISSN ‎2304-1222. – Тернопіль, 2016. – No. 42. – c. 98-102 http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19450

 

 1. Плавуцька І.Р. Інноваційні методи навчання англійської мови у вищій школі як засіб підвищення мовної компетенції. Фахова стаття./ І.Р. Плавуцька, С.А. Федак // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.– Вип. 10. – 2011. – С. 118-121 http://moodle.ndu.edu.ua/file.php/1/NaykZap2010N11/mnv/mnv1.pdf

 

 1. Плавуцька І.Р. Шляхи оптимізації викладання англійської економічної лексики студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Фахова стаття. // Наукові записки. Серія: Філологічна. Мат. Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість», 22-23 квітня 2010 р. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип.16, 2010.- С.259-265. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaf_2010_16_43.pdf

 

 1. Плавуцька І.Р. Рецепція творчості В. Текерея в Україні: літературний і загальнокультурний дискурс/ І.Р. Плавуцька// Науковий вісник ТНПУ імені В. Гнатюка Випуск 35. – Тернопіль, С. 122-124 http://studiamethodologica.com.ua/vypusky/studia-35.pdf#page=123

 

 1. Федак С. А.Використання інтернет-ресурсів під час навчання письма англійською мовою студентів вищих навчальних закладів / С. А. Федак, І. Р. Вовк // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 1.33. – С. 175-179 http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/42.pdf

 

 1. Федак С. А.Реалізація принципу комунікативності та інтерактивності під час викладання англійської мови у вищій школі/ С. А. Федак, І. Р. Вовк // Науковий вісник СДПУ імені А.С. Макаренка №3 (21), 2012. – С. 423-430 http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/naukovi_vydannya_universytetu/pedagogichni_nauky/39.pdf#page=423

Навчально-методична література:

 1. Плавуцька І.Р. Суспільно-політична сатира І.Франка та В.Теккерея. Монографія. -Тернопіль: ТІЕП, 2008. – 160 с.

 

 1. Плавуцька І.Р. Навчальний посібник з граматики англійської мови для студентів I-II курсів навчання всіх спеціальностей. / Плавуцька І.Р., Кухарська В.Б.// Тернопіль.:  ТНТУ імені І. Пулюя, 2014. – 96.

 

 1. Плавуцька І.Р. Методичні вказівки з англійської мови для студентів I-II курсів напряму підготовки «Обладнання і технології харчових виробництв»/ Плавуцька І.Р., С. А. Федак //Методичні вказівки Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2012.– 26 c. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17830

 

 1. Плавуцька І.Р. Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням (частина 2) для студентів І курсу економічних спеціальностей»//Методичні вказівки/Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2011.– 98 с.

 

 1. Плавуцька І.Р. Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова за професійним cпрямуванням (частина 1) для студентів II курсу напряму підготовки «облік і аудит»»//Методичні вказівки /Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2012.– 46 с.

 

 1. Плавуцька І.Р. Методичні вказівки з англійської мови для студентів I курсу комп’ютерних спеціальностей / Плавуцька І.Р., С. А. Федак //Методичні вказівки Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2012.– 30 c.

 

 1. Навчально-довідковий посібник з англійської мови для аспірантів/ Укладачі:
  Денисюк Н.Р., Кухарська В.Б.,Плавуцька І.Р., Федак С.А.–Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. –124 с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19434

 

 1. Навчальний посібник «Ресурси для самостійної роботи студентів першого курсу усіх спеціальностей. Модуль 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах». Укладачі: доц. Денисюк Н.Р., Плавуцька І.Р., Федак С.А. – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 71с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19435

 

 1. Плавуцька І.Р. Методичні вказівки та практичні завдання з англійської мови «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів I-ІІ курсу «факультету підприємницької діяльності» / Плавуцька І.Р., Кухарська В.Б.// Тернопіль.:  ТНТУ імені І. Пулюя, Вектор.- 2016.-128 с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17829

 

Навчальна дисципліна:

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

 

Навчальна дисципліна «Іноземна мова (англійська мова)» буде корисна студентам усіх напрямів підготовки.

 

У сучасному суспільстві мовна освіта є важливим компонентом професійної підготовки фахівця. Розвиток ринкових стосунків між країнами визначає необхідність ефективної участі у ситуаціях професійного спілкування. Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованого спеціаліста перш за все потребують від нього бути активним учасником всіх глобалізаційних процесів, тобто бути плідним учасником процесу комунікації та мати необхідні  комунікативні спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах. Таким чином, вивчення нової дисципліни сприяє підвищенню мобільності та конкурентоспроможності майбутнього фахівця на ринку праці.

 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

 • здійснювати ефективне спілкування в професійному середовищі;
 • формувати у студентів комунікативну компетентність та навички мовлення в інженерній сфері діяльності;
 • зрозуміти й оцінити різнопланові міжнародні соціокультурні проблеми, для того щоб діяти належним чином у різних професійних комунікативних ситуаціях.

Мета та основні задачі дисципліни:

 

Мета дисципліни: формування у студентів комунікативної компетентності та мовленнєвих навичок в інженерній сфері діяльності.

 

Навчальна дисципліна реалізується шляхом виконання таких задач:

 • Формування у студентів культурної чуттєвості та здатності привести до суспільного займенника рідну й іноземну культури.
 • Зміцнення впевненості студентів як користувачів мови, а також їхнього позитивного ставлення до вивчення мови.
 • Формування у студентів професійно-орієнтованих комунікативних компетентностей.
 • Розвиток у студентів навичок спілкування через писемне мовлення, та навичок безпосереднього спілкування за допомогою комбінованих каналів зв’язку (усного, письмового, аудіовізуального, паралінгвістичного та паратекстуального).

Компетентність, що забезпечує:

 

Після вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська мова)» студенти зможуть розуміти ключові цінності різних корпоративних культур в конкретних професійних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з однією; застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі, а також розуміти правила взаємодії між людьми в таких ситуаціях.

 

Іноземна мова (англійська мова) для економічних спеціальностей https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2462

 

Іноземна мова (англійська мова) для комп’ютерних спеціальностей –  https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2510

 

Іноземна мова (англійська мова) для технічних спеціальностей https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2519