Гінсіровська Ірина Романівна

IMGP6824 1

Гінсіровська Ірина Романівна

1. Гінсіровська Ірина Романівна, викладач кафедри української та іноземних мов

 1. Наукова робота:

– Напрями наукових- досліджень: методика викладання ESP у вищій школі, педагогіка

– Рейтингові показники кількості наукових публікацій (Google Scholar):6

 1. Головні наукові публікації:
 2. Гінсіровська І.Р. Діагностика підготовки майбутніх фахівців з менеджменту до інноваційної професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах / І. Р. Гінсіровська // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». Серія : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – Київ – Кіровоград, 2014. – Випуск 3 (54). – Т.2. – С. 108–111.

 

 1. Гінсіровська І.Р. Іншомовна компетентність як складова підготовки майбутніх фахівців з менеджменту до інноваційної професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах / І.Р. Гінсіровська // Сучасні наукові дослідження представників психологічних та педагогічних наук – прогрес майбутнього: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20–21 червня 2014 року). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2014.– С. 91–95.

 

 1. Гінсіровська І.Р. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців з менеджменту до інноваційної професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах / І.Р. Гінсіровська // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28 червня 2014 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014.– С. 86–89.

 

 1. Гінсіровська І.Р. «Організація успішної діяльності» як спецкурс у підготовці майбутніх фахівців у вищих технічних навчальних закладах/ І. Р. Гінсіровська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2014. – Випуск 30. – С. 39–42.

 

 1. Гінсіровська І.Р. Морально-етичні якості майбутнього фахівця з менеджменту необхідні для успішного виконання професійної діяльності / І.Р. Гінсіровська // Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна: матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 13 березня 2015 року) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової.. – Полтава, 2015. – С. 33–35.

 

 1. Гінсіровська І.Р. Особливості становлення та функціонування інформаційно-освітнього середовища вищих технічних навчальних закладів / І.Р. Гінсіровська // Основні напрями розвитку педагогічної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 21-22 жовтня 2016 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 33–35.

 

 1. Гінсіровська І.Р. Педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів до інноваційної професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах / І.Р. Гінсіровська // Modern Scientific Researches and Developments: Theoretical Value and Practical Results: Matherials of International scientific and practical conference (15-18 March, 2016, Bratislava, Slovak Republic). – К.: ТОВ ”НВП” Інтерсервіс”, 2016. – С. 62–63.

 

 1. Гінсіровська І.Р. Підготовка майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю до інноваційної професійної діяльності як предмет науково-педагогічних досліджень / І. Р. Гінсіровська // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2013. – Випуск 40 (293).2013. – С. 24–29.

 

 1. Гінсіровська І.Р. Принципи підготовки менеджерів до інноваційної професійної діяльності у технічних ВНЗ / І.Р. Гінсіровська // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19–20 травня 2016 року). – Тернопіль: Крок, 2016.– С. 300–301.

 

 1. Гінсіровська І.Р. Проблеми підготовки фахівців з менеджменту у вищих технічних навчальних закладах до інноваційної професійної діяльності / І.Р. Гінсіровська // Сучасний вимір педагогічних та психологічних наук: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30–31 травня 2014 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014.– С. 121–124.

 

 1. Гінсіровська І.Р. Психолого-педагогічна підготовка фахівців з менеджменту у вищих технічних навчальних закладах / І.Р. Гінсіровська // Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3-4 квітня 2015 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – Ч. 1. – С. 36–38.

 

 1. Гінсіровська І.Р. Структура інноваційної професійної діяльності фахівців, що навчаються у вищих технічних навчальних закладах / І.Р. Гінсіровська // Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса,  18–19 вересня 2015 року). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки» , 2015.– С. 78–82.

 

 1. Гінсіровська І.Р. Технологія підготовки майбутніх фахівців з менеджменту до інноваційної професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах / І. Р. Гінсіровська // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон, 2016. – Випуск 3 (30). – Ч.3. – С. 369–374.

 

 1. Гінсіровська І.Р. Формування іміджу менеджера як складової його успішної професійної діяльності / І.Р. Гінсіровська // Педагогічні та психологічні науки: виклики і сьогодення: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8 серпня 2014 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014.– С. 36–38.

 

 1. Гінсіровська І.Р. Формування праксеологічних умінь у майбутніх фахівців з менеджменту у вищих технічних навчальних закладах / І.Р. Гінсіровська // Інноваційний потенціал світової науки ХХI сторіччя: збірник статей учасників  ХХVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20–25 травня 2014 року). – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2014.– С. 55–57.

 

 1. Hinsirovska I. Model of technology of preparing the managers for the innovative professional activities at technical higher education institutions/ I. Hinsirovska // The Academy of Management and Administration in Opole. Monograph «Person, family, and society: interdisciplinary approach to the harmonization of interests». – Opole, 2016. – P. 180–186.

 

 1. Навчально-методична література:

 

 1. English for Study and Work a Course book In-class activities / Group of authors: Oleh Bodnar, Nadia Denysiuk., Sofia Fedak, Iryna Hinsirovska, Olga Perenchuk, Iryna Plavutska, Hanna Protsyk, Nataliia Shchur – Ternopil: Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, 2017 – 80 p.

 

 1. Українська мова як іноземна. Практикум / Гавдида Н. І, Гінсіровська І. Р., Назаревич Л. Т., Федак С. А., Штанюк О. М. [Посібник] — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. — 170 с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17825

 

 1. Українська мова для іноземних слухачів підготовчого відділення. Навчальний посібник / Кухарська В.Б., Мацюк Г.Р., Гінсіровська І.Р., Левкович О.Ю. — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2010  – 122 с.

 

 1. Навчальна дисципліна:

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

 

Навчальна дисципліна «ESP (англійська мова спеціального вжитку)».

Зміст курс надає студентам можливості набуття загальної професійної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту відповідно до певної академічної та професійної сфери діяльності студентів. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів.

 

Програма курсу ESPвраховує сучасні тенденції у вивченні та викладанні мов і базується на таких принципах:

 • інтернаціоналізм та плюрилінгвізм
 • демократія та рівні права
 • новизна
 • прозорість та гнучкість
 • варіативність
 • інтеграція

 

Зміст курсу спрямований на формування повсякденної та професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного та професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціо-лінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою. Розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах знайомого ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням та спеціалізацією студентів.

 

 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

 

 • знаходити конкретну інформацію, пов’язану з процессом або предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або показчиком, довідниками, словниками та Інтернетом
 • запитувати для отримання суттєво важливої інформації, пов’язаної з навчанням або спеціальністю
 • прогнозувати інформацію, користуючись для цього “ключами”, напр., заголовками, підзаголовками, ім’ям автора та ін.
 • здійснювати ефективне спілкування в професійному середовищі;
 • формувати у студентів комунікативну компетентність та навички мовлення в інженерній сфері діяльності;
 • зрозуміти й оцінити різнопланові міжнародні соціокультурні проблеми, для того щоб діяти належним чином у різних професійних комунікативних ситуаціях.

Очікувані результати:

 

Очікується, що в результаті успішного навчання за програмою курсу, поруч з іншими професійними уміннями, студент буде здатним спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі, щоб:

 

 • обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння;
 • готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації;
 • знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов’язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;
 • аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань;
 • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування

 

Компетентність, що забезпечує:

 

Після вивчення дисципліни «ESP (англійська мова спеціального вжитку)» студенти зможуть розуміти ключові цінності, переконання та поведінка в академічному та професійному середовищі, розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних контекстах та їх співвідношення; застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного та писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; належним чином поводити себе й реагувати у типових світських, академічних та професійних ситуаціях повсякденного життя, а також знати правила взаємодії між людьми у таких ситуаціях (розпізнавання відповідних жестів, спілкування очима, усвідомлення значення фізичної дистанції та розуміння жестикуляції в кожній з таких ситуацій).

 

ESP (англійська мова спеціального вжитку)