Кухарська Вікторія Богданівна

kuharska

 1. Кухарська Вікторія Богданівна, доцент кафедри української та іноземних мов, кандидат психологічних наук.

 

 1. Наукова робота:

– Напрями наукових – досліджень: Романо-германська філологія та психологія.

– Рейтингові показники кількості наукових публікацій (Google Scholar): 19

 

 1. 3. Головні наукові публікації:
 2. Значення соціокультурних знань при вивченні іноземних мов у процесі глобалізації освіти та інтернаціоналізації університетів// Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес. Матеріали міжнародної наукової конференції 24-25 листопада 2004р.- Чернівці 2004.- 2с.
 3. Вивчення міжкультурного спілкування в контексті Болонського процесу// Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов: Збірник наукових праць.- Хмельницький, ХНУ, 2005. -2с.
 4. Розвиток емпатії у студентів – психологів на заняттях іноземної мови. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Збірник наукових праць. Вип.2. – Хмельницький, ХНУ, 2006. -2с.
 5. Вивчення основ невербального спілкування студентами економічних спеціальностей на заняттях ділової іноземної мови// Матеріали 10-ої наукової конференції ТДТУ імені Івана Пулюя.- Тернопіль, 2006.- 1с.
 6. Distance Education : Advantages and Disadvantages// Інонезомномовна комунікація: здобутки та перспективи. Тези доповідей 2 міжнародної конференції 24-25 квітня 2008р.- Тернопіль,ТНЕУ, 2008.- 2с.
 7. The PPP Approach Communicative Language Teaching // Матеріали 12-ої Всеукраїнської наукової конференції ТДТУ імені Івана Пулюя.- Тернопіль, 2008.-1с.
 8. Навчання мультикультуралізму та основ міжкультурного спілкування на заняттях іноземної мови // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та навчання іноземних мов: Збірник наукових праць 2-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 10-11 жовтня 2008.- Хмельницький, ХНУ, 2008.-2с.
 9. Про доцільність вживання англіцизмів у сучасній українській мові // Матеріали 13-ої Всеукраїнської наукової конференції 13-14 травня. – Тернопіль, ТДТУ імені Івана Пулюя, 2009.- 1с.
 10. Victoria Kukharska “African proverbs and sayings as a means of learning and understanding culture”. Всеукраїнська науково-методична конференція “Актуальні питання організації навчання іноземних громадян у технічних вищих навчальних закладах України”. 26-28 квітня 2012 р. – с.166-170.
 11. Victoria Kukharska “Concept of time in African culture”. Всеукраїнська науково-методична конференція “Актуальні питання організації навчання іноземних громадян у технічних вищих навчальних закладах України”. 26-28 квітня 2012 р. – с.163-166.
 12. Trust Alerubo,Victoria Kukharska “Cultural adaptation of foreign students in Ukraine”. Всеукраїнська науково-методична конференція “Актуальні питання організації навчання іноземних громадян у технічних вищих навчальних закладах України”. 26-28 квітня 2012 р. с.170-171.
 13. Кухарська В.Б. Окремі аспекти термінознавства у сучасному мовознавстві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Тернопіль, 16 травня 2013. с.15-17.
 14. В.Кухарська. Cultural awareness as a key component of cultural adaptation. Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у європейському освітньому просторі: Міжнародна науково-методична конференція, 13-16 травня 2014. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2014. – С.151-154.
 15. Кухарська В.,Плавуцька І. Some Approaches to Foreign Languages Teaching. Матеріали XVIІ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. 2013. Том ІІІ. Гуманітарні, соціальні та економічні науки. – С.- 95.
 16. Кухарська В.І., Кохан В. Істина у професійній діяльності соціального працівника. – Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2013. – С.31-33.
 17. Плавуцька І.Р., Кухарська В.Б. Окремі аспекти викладання практичного курсу технічного перекладу. – Матеріали XVIІ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. 2013. Том ІІІ. Гуманітарні, соціальні та економічні науки. – С.- 80.
 18. Кухарська В.Б., Плавуцька І.Р., Федак С.А. Integrating video materials in a high school english laerning program. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти”. Тернопіль 2015. – С. 89-
 19. Кухарська В.Б., Плавуцька І.Р., Федак С.А. Integrating multimedia technology in a iniversity english as a foreign langufge program. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі».- 2015.
 20. Кухарська В.Б. Intecultural Training with films // Матеріали XІХ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, 18-19 травня 2016 року), 2016. – C.287

 

 

 

 1. 4. Навчально-методична література:
 2. Кухарська В.Б. Методичний посібник для студентів І-ІІ курсів стаціонарної та заочної форми навчання з курсу ″Технічна іноземна мова″ / Кухарська В.Б. — Тернопіль : ТДТУ , 2002 — 174 с.

http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6443

 

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.Розмовні теми з англійської мови для студентів 1-2 курсів усіх спеціальностей/ Баб’як Ж.В., Петришина Л.И.,Джиджора Л.А., Кухарська В.Б. Тернопіль : ТДТУ, 2006, 53 с.

http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36194

 

 1. Програма та методичні вказівки для роботи з аспірантами та пошукувачами при підготовці до складання кандидатського іспиту з англійської мови / Упорядники: Петришина Л.Й., Кухарська В.Б. Тернопіль : ТДТУ, 2006, 27 с.

http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24385

 

 1. Англійська мова для студентів харчових спеціальностей : Навчально-методичний посібник / Кухарська В.Б.

К. : ІНКОС, 2007, 352 с. ІSBN: 966-8347-43-9.

http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53868

 

 1. Методичний посібник для студентів І-ІІ курсів стаціонарної та заочної форм навчання напряму підготовки «Радіотехніка».- Тернопіль, ТДТУ, 2009., 140с.

 

 1. Українська мова для іноземних слухачів підготовчого відділення : Навчальний посібник / Укладачі: Кухарська В.Б., Мацюк Г.Р., Гінсіровська І.Р., Левкович О.Ю., Тернопіль : ТНТУ, 2010, 84 с.

http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=58000

 

 1. Англійська мова для студентів І-ІІ курсів стаціонарної форми навчання напрямку підготовки 6.030507- ″Маркетинг″ : Навчальний посібник / Кухарська В.Б. Тернопіль : ТНТУ, 2010, 188 с.

http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9199

 

8.Англійська мова для студентів І-ІІ курсів стаціонарної форми навчання напрямку підготовки ″Будівництво″ : Навчальний посібник / Кухарська В.Б.Публікація: Тернопіль : ТНТУ, 2010, 168 с.

http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51102

 

 1. Методичні вказівки та практичні завдання з англійської мови «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів I-ІІ курсу «факультету підприємницької діяльності» Кухарська В.Б.; Плавуцька І.Р. 2016

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17829

 

 1. Навчально-довідковий посібник з англійської мови для аспірантів / Укл.: Денисюк Н.Р., Кухарська В.Б., Плавуцька І.Р., Федак С.А. Тернопіль : ТНТУ, 2016, 124 с.

http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=211278

 

 1. Навчальні дисципліни:

5.1. Англійська мова професійного спрямування

Освітній рівень Бакалавр

Спеціальність 053 Психологія

Електронний навчальний курс : https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=4618

 

Коротка анотація дисципліни

(загальна характеристика, особливості, переваги):

Зміст курс надає студентам можливості набуття загальної професійної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту відповідно до певної академічної та професійної сфери діяльності студентів. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів.

 

Зміст курсу спрямований на формування повсякденної та професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного та професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціо-лінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою. Розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах знайомого ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням та спеціалізацією студентів.

 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

 

 • знаходити конкретну інформацію, пов’язану з процессом або предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або показчиком, довідниками, словниками та Інтернетом
 • запитувати для отримання суттєво важливої інформації, пов’язаної з навчанням або спеціальністю
 • прогнозувати інформацію, користуючись для цього “ключами”, напр., заголовками, підзаголовками, ім’ям автора та ін.
 • здійснювати ефективне спілкування в професійному середовищі;
 • формувати у студентів комунікативну компетентність та навички мовлення в інженерній сфері діяльності;
 • зрозуміти й оцінити різнопланові міжнародні соціокультурні проблеми, для того щоб діяти належним чином у різних професійних комунікативних ситуаціях.

Очікувані результати:

 

Очікується, що в результаті успішного навчання за програмою курсу, поруч з іншими професійними уміннями, студент буде здатним спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі, щоб:

 

 • обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння;
 • готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації;
 • знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов’язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;
 • аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань;
 • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування

 

Компетентності, що забезпечує:

 

Після вивчення дисципліни «ESP (англійська мова спеціального вжитку)» студенти зможуть розуміти ключові цінності, переконання та поведінка в академічному та професійному середовищі, розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних контекстах та їх співвідношення; застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного та писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; належним чином поводити себе й реагувати у типових світських, академічних та професійних ситуаціях повсякденного життя, а також знати правила взаємодії між людьми у таких ситуаціях (розпізнавання відповідних жестів, спілкування очима, усвідомлення значення фізичної дистанції та розуміння жестикуляції в кожній з таких ситуацій).