Денисюк Надія Романівна

 

denysuk

 

Денисюк Надія Романівна

Наукова робота:

– Напрями наукових- досліджень: методика викладання ESP у вищій школі, теорія літератури

– Рейтингові показники кількості наукових публікацій (Google Scholar): 29

Головні наукові публікації:

 1. Документалістика в сучасному літературному дискурсі // Матеріали шістнадцятої наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Секція: Гуманітарні науки. – Тернопіль, 2012. – С.72.
 2. Фікційність художнього світу в праці Петера Ламарка та Стейна Олсена “Truth, Fiction, and Literarure” //Studia methodologica. Наративні виміри літератури. – Тернопіль: ТДПУ, 2013. – C.106-110. file:///D:/Trash/Download/Denysiuk_Nadiia%20(1).pdf
 3. Особливості використання відео матеріалів під час викладання англійської мови. Матеріали ХVІІ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Секція: Гуманітарні науки. – Тернопіль, 2013.
 4. 4. Переклад в контексті жанрової проблематики //Studia methodologica. Наративні виміри літератури. – Тернопіль: ТДПУ, 2015. – C.229-233.

http://dspace.tnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/6403/1/Denysiuk.pdf

 1. Переклад як академічна дисципліна у працях Петера Ньюмарка // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 161-163.

http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=587777

 1. До питання перекладу в творчості Петера Нюмарка // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій», присвяченої 55-річчю заснування ТНТУ та 170-річчю з дня народження Івана Пулюя 19-21 травня 2015 року, 2015. – С 239-240.

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/7338/2/Conf_2015_Denysiuk_N-Translation_in_Peter_Newmarks_239.pdf

 1. Theories of fiction // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Том 2. – Тернопіль, 2015. – С.187. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/11142/2/ConfATMT_2015v2_Denysiuk_N_R-Theories_of_fiction_187.pdf
 2. 8. Historical and functional analysis of the concept “Fiction” and its terminological expression \\ Міжнародний збірник наукових праць «Україна, Європа, Світ». Серія: Історія, міжнародні відносини. Т.17. 2016. – Р.290-295.

file:///D:/Trash/Download/Ues_2016_17_32.pdf

 1. Use of innovative teaching methods based on multilevel approach to teaching / Надія Денисюк, Ольга Царик //Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2016 р. / За заг. Ред.. Н.С. Лисої. – Тернопіль, Астон, 2016. – С. 139-140.

http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4004

 1. Романтичне осмислення Н.Готорном пуританської моралі в романі “The Scarlet Letter” // Міжнародна науково-практична конференція «Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури». – Львів, 2016. – P.11-12.
 2. Плавуцька І. Р. Літературна та загальнокультурна рецепція архетипних просторових уявлень В.Теккерея (в умовах українського сьогодення) / І.Р. Плавуцька, Н.Р. Денисюк, С.А. Федак.// Науковий вісник ТНПУ імені Володимира Гнатюка// Studia methodologiga/ – ISSN ‎2304-1222. – Тернопіль, 2016. – No. 42. – c. 98-102 http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19450

 

Навчально-методична література:

 1. Збірка тематичних діалогів для вивчення студентами англійської розмовної мови (Часина І) /Денисюк Н.Р.,Мороз Л.Б. – Тернопіль, ТНТУ, 2012. – 132 с.
 2. Збірка тематичних діалогів для вивчення студентами англійської розмовної мови (Часина ІІ) /Денисюк Н.Р.,Мороз Л.Б. – Тернопіль, ТНТУ, 2012. – 116 с.
 3. Методичні вказівки та вправи з граматики англійської мови (Модальні дієслова)/ Н.Р.Денисюк, І.І.Боровик. – Тернопіль, ТНТУ, 2012. – 44 с.
 4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Іноземна мова (Англійська мова)” для студентів напряму підготовки 6.170101 – безпека інформаційних і комунікаційних систем./ Уклад.: Денисюк Н.Р. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – 12с.
 5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Іноземна мова (Англійська мова)” для студентів напряму підготовки 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології / Уклад.: Денисюк Н.Р. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 12с.
 6. Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Англійська мова» для спеціальності 7.17010101 – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем/ Уклад.: Денисюк Н.Р. – Тернопіль: ТНТУ, 2013.
 7. Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Англійська мова» для студентів напряму підготовки 7.05020201 – Aвтоматизоване управління технологічними процесами/ Уклад.: Денисюк Н.Р. – Тернопіль: ТНТУ, 2013.
 8. Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Англійська мова» для спеціальності 6.050504 – «Зварювання» / Уклад.: Денисюк Н.Р. – Тернопіль: ТНТУ, 2013.
 9. Виконання планів будівель // Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. 45 с. http://elartu.tntu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/lib/20699/vykonannya_planiv_budivel.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 10. Методично-довідковий посібник з англійської мови для аспірантів. – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 123с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19434
 11. Навчальний посібник «Ресурси для самостійної роботи студентів першого курсу усіх спеціальностей. Модуль 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах». – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 71с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19435
 12. English for Study and Work (A Course book) (Англійська мова для навчання і роботи) / Навчальний посібник з англійської мови за професійним спрямуванням – Тернопіль, ТНТУ, 2017. – Т 1. – 62 с.

http://elartu.tntu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/lib/21488/Content%20Module%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 

 

 

Навчальна дисципліна:

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

 

Навчальна дисципліна «Іноземна мова (англійська мова)» буде корисна студентам усіх напрямів підготовки.

 

У сучасному суспільстві мовна освіта є важливим компонентом професійної підготовки фахівця. Розвиток ринкових стосунків між країнами визначає необхідність ефективної участі у ситуаціях професійного спілкування. Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованого спеціаліста перш за все потребують від нього бути активним учасником всіх глобалізаційних процесів, тобто бути плідним учасником процесу комунікації та мати необхідні  комунікативні спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах. Таким чином, вивчення нової дисципліни сприяє підвищенню мобільності та конкурентоспроможності майбутнього фахівця на ринку праці.

 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

 • здійснювати ефективне спілкування в професійному середовищі;
 • формувати у студентів комунікативну компетентність та навички мовлення в інженерній сфері діяльності;
 • зрозуміти й оцінити різнопланові міжнародні соціокультурні проблеми, для того щоб діяти належним чином у різних професійних комунікативних ситуаціях.

Мета та основні задачі дисципліни:

 

Мета дисципліни: формування у студентів комунікативної компетентності та мовленнєвих навичок в інженерній сфері діяльності.

 

Навчальна дисципліна реалізується шляхом виконання таких задач:

 • Формування у студентів культурної чуттєвості та здатності привести до суспільного займенника рідну й іноземну культури.
 • Зміцнення впевненості студентів як користувачів мови, а також їхнього позитивного ставлення до вивчення мови.
 • Формування у студентів професійно-орієнтованих комунікативних компетентностей.
 • Розвиток у студентів навичок спілкування через писемне мовлення, та навичок безпосереднього спілкування за допомогою комбінованих каналів зв’язку (усного, письмового, аудіовізуального, паралінгвістичного та паратекстуального).

Компетентність, що забезпечує:

 

Після вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська мова)» студенти зможуть розуміти ключові цінності різних корпоративних культур в конкретних професійних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з однією; застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі, а також розуміти правила взаємодії між людьми в таких ситуаціях.

 

Іноземна мова (англійська мова) для економічних спеціальностей https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2462

 

Іноземна мова (англійська мова) для комп’ютерних спеціальностей –  https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2510

 

Іноземна мова (англійська мова) для технічних спеціальностей https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2519