Боднар Олег Ігорович

bodnar

Боднар Олег Ігорович, доцент кафедри української та іноземних мов, кандидат філологічних наук.

 1. Наукова робота:

– Напрями наукових досліджень: методика викладання ESP у вищій школі, порівняльне літературознавство

– Рейтингові показники кількості наукових публікацій (Google Scholar): 10

 1. Головні наукові публікації:
 2. Боднар О. І. Деформація особистості в умовах тоталітарної системи (на матеріалі роману Джорджа Оруелла «1984») / О. І. Боднар // Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. Studia methodologica. – Вип. 25. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 30–33.
 3. Боднар О. І. Інтертекстуальність роману Дж. Оруелла «1984» / О. І. Боднар // Волинь філологічна: текст і контекст. Інтертекстуальність у системі художньо-філософського мислення: теоретичні й історико-літературні виміри : зб. наук. пр. – Вип. 7. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – С. 29–34.
 4. Боднар О. І. Внутрішній конфлікт особистості: психоаналітичний аспект (на матеріалі оповідання Дж. Оруелла «Вбивство слона») / О. І. Боднар // Studia methodologica. – Вип. 28. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 138–140.
 5. Боднар О. І. Образ міста в поетичній системі роману Дж. Оруелла «1984» / О. І. Боднар //Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство. – Вип. ХХІІІ. – Ч. ІІ. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 245–250.
 6. Боднар О. И. Мировозренческая эволюция Дж. Оруэлла / О. И. Боднар // Вестник Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. – Серия 5. Филология : Языкознание. Выпуск 10. Серия 6. Филология : Литературоведение. Выпуск 5. – Абакан : Издательство ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 2010. – С. 120–123.
 7. Боднар О. І. Алегорія як засіб зображення тоталітарного суспільства (на матеріалі повісті-притчі Дж. Оруелла «Колгосп тварин») / О. І. Боднар // Сучасні літературознавчі студії. Топос тварини як антропологічне дзеркало. Збірник наукових праць. – Вип. 8. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 37–46.
 8. Боднар О. І. Мистецтво проти ідеології як провідна ідея літературно-критичних виступів М. Рудницького і Дж. Оруелла / О. І. Боднар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія : Літературознавство. – Вип. 32. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 228–232.
 9. Боднар О. І. Особливості вживання епітетів для змалювання тоталітарної системи (на матеріалі повісті-притчі Дж. Оруелла «Animal Farm») / О. І. Боднар // Сучасні проблеми епітетології : збірник наукових праць. – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – С. 72–80.

 

 1. Навчально-методична література:
 2. English: навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів економічних спеціальностей. «English for Engineering» Методичні вказівки для розвитку навичок з англійського ділового мовлення/ Текст / Л.А. Джиджора, Ж. В. Баб’як, O. І. Боднар., Петришина Л.Й. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – с. 112. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17824

 

 1. Боднар О.І. Джиджора Л.А. Петришина Л.Й. Баб`як Ж.В.Навчальний посібник “English:Англійська мова для студентів І-ІІ курсів за спеціальністю “Автомобілі і автомобільне господарство”. Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 116с.

 

 1. Боднар О.І. Баб`як Ж.В. Джиджора Л.А. Петришина Л.Й.Texts for additional reading and rendering (for mechanical engineering majors). Навчальний посібник для технічних спеціальностей.- Ternopil:TNTU, 2012. – p.80.

 

 1. Баб`як Ж.В. Боднар О.І. Джиджора Л.А. Петришина Л.Й.Навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів технічних спеціальностей. Практичні завдання з англійської мови для читання та говоріння.- Тернопіль:Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013.-72с.

 

 1. Боднар О.І. English: навчальний посібник з англійської мови для студентів І-ІІ курсів спеціальності “Світлотехніка і джерела світла”.- Тернопіль, ТНТУ ім.І.Пулюя,2013. -100с.

 

 1. Боднар О.І. Методичні вказівки з англійської мови “Комерційне листування” для студентів економічних спеціальностей / Боднар О.І. – Тернопіль, ТДТУ ім. Івана Пулюя

 

 1. Навчальна дисципліна: англійська мова професійного спрямування англійська мова фахового спрямування, англійська мова професійно-ділового спрямування, англійська мова фахового спрямування

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

 

Навчальна дисципліна «ESP (англійська мова спеціального вжитку)».

Зміст курс надає студентам можливості набуття загальної професійної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту відповідно до певної академічної та професійної сфери діяльності студентів. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів.

 

Програма курсу ESPвраховує сучасні тенденції у вивченні та викладанні мов і базується на таких принципах:

 • інтернаціоналізм та плюрилінгвізм
 • демократія та рівні права
 • новизна
 • прозорість та гнучкість
 • варіативність
 • інтеграція

 

Зміст курсу спрямований на формування повсякденної та професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного та професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціо-лінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою. Розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах знайомого ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням та спеціалізацією студентів.

 

 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

 

 • знаходити конкретну інформацію, пов’язану з процессом або предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або показчиком, довідниками, словниками та Інтернетом
 • запитувати для отримання суттєво важливої інформації, пов’язаної з навчанням або спеціальністю
 • прогнозувати інформацію, користуючись для цього “ключами”, напр., заголовками, підзаголовками, ім’ям автора та ін.
 • здійснювати ефективне спілкування в професійному середовищі;
 • формувати у студентів комунікативну компетентність та навички мовлення в інженерній сфері діяльності;
 • зрозуміти й оцінити різнопланові міжнародні соціокультурні проблеми, для того щоб діяти належним чином у різних професійних комунікативних ситуаціях.

Очікувані результати:

 

Очікується, що в результаті успішного навчання за програмою курсу, поруч з іншими професійними уміннями, студент буде здатним спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі, щоб:

 

 • обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння;
 • готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації;
 • знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов’язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;
 • аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань;
 • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування

 

Компетентність, що забезпечує:

 

Після вивчення дисципліни «ESP (англійська мова спеціального вжитку)» студенти зможуть розуміти ключові цінності, переконання та поведінка в академічному та професійному середовищі, розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних контекстах та їх співвідношення; застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного та писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; належним чином поводити себе й реагувати у типових світських, академічних та професійних ситуаціях повсякденного життя, а також знати правила взаємодії між людьми у таких ситуаціях (розпізнавання відповідних жестів, спілкування очима, усвідомлення значення фізичної дистанції та розуміння жестикуляції в кожній з таких ситуацій).

 

ESP (англійська мова спеціального вжитку)

 

http://dl.tntu.edu.ua/users/index.php