Пікалова Аннна Олександрівна

 

Пікалова Аннна Олександрівна, викладач кафедри української та іноземних мов

Навчальна дисципліна – “Французька технічна мова”

Коротка анотація  дисципліни

Оволодіння декількома іноземними мовами на рівні, достатньому для ефективного спілкування відповідно до комунікативних потреб, є однією з умов конкурентоспроможності дипломованих сучасних фахівців в різних галузях.  Таким чином, вивчення декількох мов у вищому навчальному закладі стає однією з найважливіших складових частин навчального процесу в ході формування кваліфікованого фахівця. Вивчення другої іноземної мови сприяє розвитку здібностей використовувати мову як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Зміст курсу “Французька технічна мова” спрямований на формування у студентів міжкультурної компетенції , а саме навичок франкомовного міжкультурного спілкування в типових комунікативних сферах та ситуаціях, що є важливими для студентів, і в межах передбаченої програмою тематики.

Очікувані результати:

 

Очікується, що в результаті успішного навчання за програмою курсу, студент буде здатним спілкуватися французькою мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі, а саме, буде:

  • реалізувати комунікативний намір у відповідних сферах і ситуаціях спілкування завдяки засвоєнню фонетичних, граматичних норм французької мови, лексичного мінімуму та мовленнєвого етикету;
  • сприймати та розуміти монологічні та діалогічні висловлювання носіїв мови в середньому темпі мовлення;
  • успішно спілкуватися в професійному середовищі;
  • мати можливість вести бесіду з фаху та одержувати інформацію з іноземних письмових та усних джерел;
  • опрацьовувати франкомовні джерела інформаціі;
  • вести ділове листування;
  • анотувати та реферувати іншомовні джерела;
  • володіти елементами усного перекладу інформації французькою мовою в процесі ділових контактів, ділових зустрічей, нарад.