Гавдида Наталія Іванівна

new3

 1. Гавдида Наталія Іванівна, доцент кафедри української та іноземних мов, кандидат філологічних наук.

 

 1. Наукова робота:

– Напрями наукових досліджень: методика викладання української мови за професійним спрямуванням та української мови як іноземної, порівняльне літературознавство;

– Рейтингові показники кількості наукових публікацій та числа цитувань (Google Scholar): 13 (бібліографічні цитування – 3, h-індекс – 1).

 

 1. Науково-освітні проекти:

3.1. Учасник проекту «Культурологічна спадщина Богдана Лепкого» Канадського інституту українських студій Альбертського університету (Канада), результатом роботи в якому стало впорядкування та видання двотомника невідомих творів Богдана 3.2. Керівник проекту «Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого (Т. 1. – К.: Смолоскип, 2007. – 606 с.; Т. 2. – К.: Смолоскип, 2011. – 616 с.).

Лепкого» Канадського інституту українських студій Альбертського університету (Канада). Результатом роботи є монографія: Гавдида. Н. «Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого» (К.: Смолоскип, 2012. – 228 с.).

3.3. Координатор всеукраїнського волонтерського проекту «Безкоштовні курси української мови» у місті Тернополі.

 

 1. Головні наукові публікації:
 2. Гавдида Н.І. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого  : Монографія / Наталія Гавдида. – К. : Смолоскип, 2012. – 228 с.

http://www.smoloskyp.org.ua/-leftmenu-152/-leftmenu-153/ukrstudies

 

 1. Гавдиди Н.І. Осягаючи феномен Богдана Лепкого // Історично-культурна спадщина малих міст Західної України як об’єкт наукового аналізу : Монографія (авторський колектив) / за наук. ред. д. ф. н. Довганя А. О. – Тернопіль : Астон, 2016.  – С. 179–191 (загалом 248 с.).

 

 1. Гавдиди Н.І. Пісня Б. Лепкого «Чуєш, брате мій» у контексті українського літературного процесу XX століття: націєконсолідуючий аспект // Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті: Збірник праць. – Т. 2. – Тернопіль: Меркьюрі-Тернопіль, 2006. – С. 59–70.

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15227

 

 

 1. Гавдида Н.І. Лексико-семантичні засоби вираження ментальності українців у романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» / Н.Гавдида // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. – Вип. 3. – С. 198–205.

 

 1. Гавдида Н.І. Особливості вивчення української мови в англомовному середовищі Канади / Н. Гавдида // Українознавчий альманах. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – Вип. 17. – С. 241–243.

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16997

 

 

 1. Гавдида Н.І., Назаревич Л.Т. Лінгвоцид як форма мовної політики / Н. Гавдида, Л.Назаревич,  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство : збірник наукових праць. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. – Вип. ІІ (24). – С. 76–79.

http://dspace.tnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/6456/1/Havdyda.pdf

 

 

 1. Гавдида Н.І. Інтерсеміотична функція прикметників на означення кольору в творах Богдана Лепкого / Н. Гавдида // Studia methodologica: Збірник наук. праць. –  Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. – Вип. 40. – С. 134–137.

http://dspace.tnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/6430/1/Havdyda.pdf

 

 

 1. Назаревич Л.Т., Гавдида Н.І. Професійний та молодіжний жаргон: особливості вживання у студентському середовищі / Л. Назаревич, Н. Гавдида // Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал. – Одеса, – Вип. 5. – С.103–107.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Qq8ab5wAAAAJ&hl=uk

 

 

 1. Гавдида Н.І., Назаревич Л.Т. Особливості викладання української мови як іноземної / Н. Гавдида, Л. Назаревич,  // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. – Вінниця : ТОВ «фірма «Планер», 2015. – Вип. 21. – С.336–339.

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16997

 

 1. Гавдида Н.І. Актуальні проблеми вивчення української мови як іноземної // Збірник тез доповідей XIV наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Тернопіль, 27–28 жовтня 2010 р. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2010. – Т. ІІІ (Гуманітарні, соціальні та економічні науки). – С. 43.

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8422

 

 1. Навчально-методична література:
 2. Назаревич Л. Т., Гавдида Н.І. Українська мова для іноземців. Практикум (Рівні В1–В2) / Л. Т. Назаревич, Н. І. Гавдида. — 2-е видання; змінене й доповнене. —Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2017. — 212 с.

 

 1. Назаревич Л. Т., Гавдида Н.І. Українська мова для іноземців. Практикум / Л. Т. Назаревич, Н. І. Гавдида. —Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2017. — 188 с.

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21397

 

 1. Українська мова за професійним спрямуванням. Тестові та практичні завдання (для студентів ІІІ курсу всіх напрямів підготовки) / Н.І. Гавдида, Л.Т. Назаревич, Т.О.Савчин, С.А. Федак ― Тернопіль : ТНТУ, 2015. ― 129 с.

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17826

 

 1. Українська мова для абітурієнтів: мультимедійний курс / Н.І. Гавдида, Л.Т. Назаревич, Т.О.Савчин, С.А. Федак, О.М. Штанюк. Режим доступу: http://dl.tntu.edu.ua/users/private_enroll.php?course=2175

 

 

 1. Плани практичних занять. Тестові завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів ІІ курсу / Н.І. Гавдида, Л.Т. Назаревич, Т.О. Савчин, С.А.Федак.  – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2015.  –  132 с.

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17826

 

 1. Українська мова як іноземна. Практикум / Гавдида Н. І, Гінсіровська І. Р., Назаревич Л. Т., Федак С. А., Штанюк О. М. [Посібник] — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. — 170 с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17825

 

 

 1. Граматика української мови (для студентів-іноземців) / Укладачі: Л.Т.Назаревич, Н.І.Гавдида. — Тернопіль : ТНТУ , 2013 — 146 с.

http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=111506

 

 1. Практичні завдання з української мови за професійним спрямуванням (для студентів ІІ курсу всіх напрямів підготовки) / Л.Т. Назаревич, Н.І. Гавдида. — Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2016. — 66 с.

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21393

 

 

 1. Навчальна дисципліна:

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

 

 1. 1. Навчальна дисципліна «Українська мова професійного спрямування».

Мета навчальної дисципліни:

 • формування комунікативної компетентності студентів;
 • набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця;
 • вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників.

 

Методи та методологія навчання та виховання:

 • Аналіз;
 • Синтез;
 • Компаративний аналіз;
 • Індуктивний та дедуктивний методи;
 • словесні методи (роз’яснення, бесіда, лекція, диспут);
 • наочні методи;
 • практичних методи навчання передбачають такі прийоми: постановка завдання, планування його виконання, оперативного стимулювання, регулювання і контролю, аналізу підсумків практичної роботи, виявлення причин недоліків, корегування навчання для повного досягнення мети.

Завдання вивчення дисципліни

 • сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;
 • забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;
 • виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;
 • розвивати творче мислення студентів;
 • виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій.
 • сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

Студент повинен уміти:

 • ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;
 • правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;
 • сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;
 • скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;
 • складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;
 • послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.

 

 1. 2. Навчальна дисципліна «Українська мова як іноземна».

Приєднання України до Болонського процесу обумовлює впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яка є українським варіантом ECTS.

Запропонована програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу і узгоджена з професійно орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів з англійською мовою навчання.

Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованого спеціаліста, перш за все, потребують від нього бути активним учасником всіх глобалізаційних процесів, тобто бути плідним учасником міжкультурної комунікації та мати необхідні комунікативні спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навички практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; та бути спроможними оволодіти інформацією через україномовні джерела.

МЕТОЮ вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння українською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена комунікативними потребами.

Завдання дисципліни полягає в навчанні, розвиткові та удосконаленні різних видів мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного мовлення, читання, письма та перекладу.

 1. Навчання різних видів мовленнєвої діяльності включає в себе засвоєння:
 • фонетичних норм української мови мови.
 • 2000 лексичних одиниць, знання яких забезпечує студентам можливість вести бесіду з носіями мови та одержувати інформацію з україномовних письмових та усних джерел.
 • граматичного матеріалу української мови.
 • лексичного мінімуму (категорії буття, їх властивості та відносини; географічні, демографічні, економічні та політичні дані) конкретної країни світу, мова якої вивчається.
 • мовленнєвого етикету спілкування, мовних моделей звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо.
 • лексично-граматичного мінімуму забезпечення мовно-комунікативного рівня проведення презентацій.
 • лінгвістичних методів аналітичного опрацювання україномовних джерел.
 • роботи з електронними україномовними джерелами.
 1. Навчання аудіювання передбачає формування та удосконалення вміння сприймати мовлення іншої особи як при безпосередньому спілкуванні, так і в запису. Студенти повинні розуміти тексти розмовного характеру та мовлення нормального темпу з голосу викладача чи у звукозапису.
 2. Навчання говоріння передбачає оволодіння та удосконалення двох форм: діалогічного та монологічного мовлення.
 3. Навчання діалогічного мовлення допомагає у засвоєнні студентами:
 • структури діалогу розмовного характеру.
 • мовленнєвого етикету спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо.
 • особливостей побудови діалогу.
 • мовно-культурологічного аспекту проведення міжнаціональних зустрічей.
 1. Навчання читання ставить за мету оволодіння
 • ознайомчим та пошуковим читанням з визначеною кількістю невідомих слів без словника.
 • вивчаючим читанням з визначеною кількістю невідомих слів із використанням словника.
 • методами дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури та розширення лексично-граматичних джерел.
 • електронними україномовними джерелами.
 • пошуком інформації у мережі Інтернет за методом ключових слів.
 1. Навчання письма сприяє формуванню вмінь говоріння і читання, тому для цього виду мовленнєвої діяльності визначається за доцільне навчити студентів не тільки правопису, але й умінню письмово викладати свої думки, і разом з тим передбачає оволодіння:
 2. Навчання перекладу як важливого засобу оволодіння мовним матеріалом і різними видами мовленнєвої діяльності.

Тематика текстів для читання та перекладу співвідноситься з тематикою для усного мовлення.