Дутка Марія Василівна

dytka

Дутка Марія Василівна, старший викладач кафедри української та іноземних мов

 1. Наукова робота:

– Напрями наукових- досліджень: методика викладання німецької мови для професійного спілкування у  вищих навчальних закладах, педагогіка

– Рейтингові показники кількості наукових публікацій (Google Scholar): 9

 1. Головні наукові публікації:
 1. Дутка М.В. Особливості проектування підручників з німецької мови. Наукові записки ТНПУ. Серія: Педагогіка. – 2007. – №9.- с.51-57

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jBL61zsAAAAJ&hl=ru

 1. Дутка М.В. Інноваційний підручник з німецької мови для немовних вузів: психолого-змістовий аспект. Людина. Комп’ютер. Комунікація. Збірник наукових праць конференції. – Львів, 2008. –  с.22 -26.
 2. Дутка М.В. Субмодулі розгортання освітнього змісту в модульно-розвивальному підручнику з іноземної мови. – Методологічний альманах „Вітакультрний млин ”, 2012.- с. 32-35
 3. Дутка М.В. Іноземна мова як шлях до мобільності студентів у європейському просторі. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні питання теорії та практики неперервної ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти”. Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 13-14 листопада 2012. – с.189-191
 4. Дутка М.В. Використання лінгво-країнознавчих матеріалів для формування соціокультурної компетенції студентів у ЦІМ. Збірник тез доповідей XVI наукової конференції ТНТУ ім. І.Пулюя. Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 5-6 грудня 2012. – с.75

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/9253/2/Conf_2012vIII_Dutka_M-Vykorystannia_linhvokrainoznavchykh_75.pdf

 1. Дутка М.В. Німецька мова як друга іноземна: особливості викладання. Матеріали XVIІ наукової конференції ТНТУ ім. І.Пулюя. Том ІІІ. Гуманітарні, соціальні та економічні науки.- Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013.

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/19798/2/XVIINK_2013vIII_Dutka_M-Nimetska_mova_yak_druha_inozemna_65.pdf

 1. Дутка М.В. Особливості організації навчання іноземних студентів у Німеччині. Матеріали науково-практичної конференції Актуальні питання навчання іноземних студентів в Європейському освітньому просторі  13-14 травня 2014. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім.І.Пулюя, 2014.- с.111-114.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jBL61zsAAAAJ&hl=uk

 1. Дутка М.В. Використання дистанційних технологій у формуванні автономії студентів.  Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» 21-22 травня 2015. Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2015. – с.14-15
 2.  Дидактичні та методичні особливості сучасного підручника з іноземної мови для немовних ВНЗ. Матеріали ХІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2016. – с.283-284

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17537/2/Conf_2016_Dutka_M-Didactic_and_methodical_peculiarities_283-284.pdf

 

 1. Навчально-методична література:
 1. Дутка М.В. Навчально-методичний  посібник з граматики німецької мови для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей. – Тернопіль: Тайп, 2012.- 170с.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jBL61zsAAAAJ&hl=ru

 1. Дутка М.В. Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів І-ІІ курсів механіко-технологічного факультету та факультету машинобудування і харчових технологій. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім.І.Пулюя, 2012. – 176с.

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20703

 1. Дутка М.В., Паласюк М.І. Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів факультету комп’ютерних технологій. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім.І.Пулюя, 2013. – 164 с.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jBL61zsAAAAJ&hl=ru

 1. Дутка М.В., Паласюк М.І. Навчально-методичний посібник з німецької мови. Розмовні теми.- Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім.І.Пулюя, 2014. – 114 с.
 2. Дутка М.В. Посібник-довідник з німецької мови для студентів, які проходять стажування на аграрних підприємствах в німецькомовних країнах. – Тернопіль: Тайп, 2015. – 120 с.
 3. Дутка М.В. Навчально-методичний посібник «Теоретико-практичний курс німецької мови». –  Тернопіль: Тайп, 2015. – 176 с.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jBL61zsAAAAJ

 1. Дутка М.В., Паласюк М.І. Навчально-методичнй посібник з німецької мови для аспірантів. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім.І.Пулюя, 2016. – 142 с.
 2. Дутка М.В., Паласюк М.І. Навчально-методичнй посібник з німецької мови для магістрів усіх спеціальностей. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім.І.Пулюя, 2016. – 212 с.

 

 1. Навчальна дисципліна: «Німецька мова для професійного спілкування для вищих навчальних закладів».

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

 

 Зміст курсу надає студентам можливості набуття загальної професійної комунікативної компетенції у користуванні німецькою мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту відповідно до певної академічної та професійної сфери діяльності студентів. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів.

 

Програма курсу враховує сучасні тенденції у вивченні та викладанні мов і базується на таких принципах:

 • інтернаціоналізм та плюрилінгвізм
 • демократія та рівні права
 • новизна
 • прозорість та гнучкість
 • варіативність
 • інтеграція

 

Зміст курсу спрямований на формування повсякденної та професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного та професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціо-лінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою. Розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах знайомого ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням та спеціалізацією студентів.

 

 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

 

 • знаходити конкретну інформацію, пов’язану з процессом або предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або показчиком, довідниками, словниками та Інтернетом
 • запитувати для отримання суттєво важливої інформації, пов’язаної з навчанням або спеціальністю
 • прогнозувати інформацію, користуючись для цього “ключами”, напр., заголовками, підзаголовками, ім’ям автора та ін.
 • здійснювати ефективне спілкування в професійному середовищі;
 • формувати у студентів комунікативну компетентність та навички мовлення в інженерній сфері діяльності;
 • зрозуміти й оцінити різнопланові міжнародні соціокультурні проблеми, для того щоб діяти належним чином у різних професійних комунікативних ситуаціях.

Очікувані результати:

 

Очікується, що в результаті успішного навчання за програмою курсу, поруч з іншими професійними уміннями, студент буде здатним спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі, щоб:

 

 • обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння;
 • готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації;
 • знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов’язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;
 • аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань;
 • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування

 

Компетентність, що забезпечує:

 

Після вивчення дисципліни «Німецька мова для професійного спілкування для вищих навчальних закладів» студенти зможуть розуміти ключові цінності, переконання та поведінка в академічному та професійному середовищі, розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних контекстах та їх співвідношення; застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного та писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; належним чином поводити себе й реагувати у типових світських, академічних та професійних ситуаціях повсякденного життя, а також знати правила взаємодії між людьми у таких ситуаціях (розпізнавання відповідних жестів, спілкування очима, усвідомлення значення фізичної дистанції та розуміння жестикуляції в кожній з таких ситуацій).

http://dl.tntu.edu.ua/users/index.php